16.09.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Statystyka

Położenie:
Przetarg nieograniczony na : "Wywóz nieczystości płynnych" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul.ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO na:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z POSESJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ADMINISTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA z o.o.
W WOŁOMINIE WYKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKACH Nr 2, 3, 4.


Kod CPV 90111300-1 Usługi usuwania nieczystości
Kod CPV 90410000-4 Usługi usuwania ścieków


- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pk.wolomin.pl. można również odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 8, w godz. 9 00 – 14 00
- Termin realizacji zamówienia – od 01 października 2011r. do 30 września 2012r.
- Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
Barbara Lasecka, Tomasz Klimek (22) 776-35-07
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
- Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2011r. godz. 11 00
- Wadium przetargowe nie jest wymagane
- Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.08.2011r.godz. 11 15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr 6.
-Kryteria oceny ofert i ich waga
- Cena wywozu 1m3 nieczystości płynnych - 100 %
- Termin związania z ofertą - 30 dni
- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymagania Art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Do pobrania

Zmieniony ( 30.07.2012. )