22.03.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: "wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o  05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 34, tel./Fax. 787-75-95
Ogłasza przetarg na: wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi na nowe okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych, w lokalach komunalnych, w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
 z o.o w Wołominie.

Kod CPV
454210004
454211201
252341001       
Termin realizacji zamówienia:
nie dłużej niż 6 tygodni od daty wprowadzenia na budowę.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr. 6, w godz. od 900 do godz. 1500,
Wadium przetargowe nie jest  wymagane
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bożena Olender – tel. 22 776-30-68
Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pok. nr 1, opisaną według instrukcji podanej w specyfikacji.
Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone „OFERTA” – przetarg nieograniczony
na: wymianę stolarki okiennej, w lokalach komunalnych, w budynkach znajdujących się
w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o”.
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:   
    - cena brutto                            - znaczenie 90%
    - termin realizacji zamówienia   - znaczenie   5%
    - gwarancja                            - znaczenie   5%
Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2011 r. o godz. 1000, pokój nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2011 r. o godz. 1045,  w siedzibie Zamawiającego
w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pokój nr 1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U.  z 2004r. , Nr 19, poz. 177.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ
Zmieniony ( 30.07.2012. )
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 22 - 787-75-95

ogłasza przetarg nieograniczony

na:
WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, CAŁODOBOWE USUWANIE I ZABEZPIECZANIE AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W WOŁOMINIE
CPV – 450 00000-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 6, w godz. 9.00 – 15.00

1. termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania
umowy.
2. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:
- Ewa Wojtyńska 22 -776-30-68
- Bożena Olender 22 -776-30-68
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
4. Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2011 r. godz. 10.00
5. Wadium przetargowe nie jest wymagane
6. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2011 r. godz. 10.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr.6
7. Kryteria oceny ofert i ich waga
a) cena - stawka robocizny brutto - Rbrutto = (R+Kp+Z) - waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
zakupu materiałów (Wkz) - waga 5%
8. Termin związania z ofertą - 30 dni
9. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz
oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Do pobrania: SIWZ Zal-1 Zal-1u Zal-2 Zal-3 Zal-4 Zal-5 Zal-6 Zal-7 Zal-8 Zal-9 Zal-10

Zmieniony ( 30.07.2012. )
 
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości płynnych PDF Drukuj Email
Wołomin, dn.29.08.2011  r.

 Nr spr. PK-DT/10/08/11                                                                                         

                 
O G Ł O S Z E N I E
o wyniku przetargu


    W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. Z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości płynnych z posesji znajdujących się w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wołominie wybrano  firmę

„KOBE”
Bernarda Kotowska
Duczki, ul. Myśliwska 8
05-200 Wołomin

Zmieniony ( 30.07.2012. )