22.03.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie:
Ogłoszenie o wynniku przetargu na :"odbiór i transport odpadów stałych" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE
o wyniku przetargu


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami,  Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z  o.o. w  Wołominie podaje do wiadomości, że  w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: odbiór i transport odpadów stałych segregowanych i niesegregowanych, pochodzących z gospodarstw domowych, w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o.o. w Wołominie, na terenie miasta Wołomin wybrano ofertę firmy:

Miejski Zakład Oczyszczania ul. Łukasiewicza 4
05-200  Wołomin


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejsza i uzyskała największą ilość punktów.

Zmieniony ( 16.09.2013. )
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na:"Sprzątanie i zimowe utrzymanie Targowiska Nr 1 " PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
05-200 Wołomin, ul. Ar. Krajowej 34
tel/fax 787-75-95
e-mail: pk@pk. Wolomin.pl


Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzątanie i zimowe utrzymanie Targowiska Nr 1 położonego w Wołominie przy
ul. 1-go Maja.


Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 21000,- EURO
Kody CPV : 90200000-9, 90111300-1,90121300-3, 90212000-6, 90213000-3
Kody odpadów: 20 01 01,20 01 02,20 01 39,20 03 01 ,20 03 02, 20 03 03.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 w godz. 9 00 – 14 00

Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2012r. do godz. 10 00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ar. Krajowej 34 w Wołominie pok. Nr 1

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2012r . o godz. 10 15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. Nr 1.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
p. Teresa Stojczyk, tel. 776-35-07.
p. Marek Gostyński, tel. 776-35-07.

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.


SIWZ
Zmieniony ( 16.09.2013. )
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na:"Sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 14 000 EURO


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 05-200 Wołomin, ul Armii Krajowej 34, Tel./Fax. 0-22 - 787-75-95

Ogłasza przetarg na: przeprowadzenie okresowej kontroli 1 raz w roku polegającej na:
1.sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych /dymowych, spalinowych i wentylacyjnych/
oraz
2. okresowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych:
od palenisk opalanych paliwem stałym 4 razy w roku
od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 2 razy w roku
z przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku
w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie.
Wspólny słownik zamówień CPV: 74724000-0
Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie w ciągu 1 roku od daty podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 6, w godz. od 900 do godz. 1500
Wadium przetargowe nie jest wymagane
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bożena Olender – tel. 0-22 - 776-30-68
Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pok. nr 1
Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone „OFERTA” – przetarg nieograniczony
na usługi kominiarskie, w budynkach znajdujących się w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o”.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
- cena netto - znaczenie 100%

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2012 r. o godz. 10.00, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04. 2012. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego
w Wołominie, ul Armii Krajowej 34, pokój nr 1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2004 r. , Nr 19, poz. 177.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ
Zmieniony ( 16.09.2013. )
 
Odpowiedzina na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na:"Odbiór i transport odpadów stałych" PDF Drukuj Email


Nr sprawy: 1/03/12

Na podstawie Art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że w toku postępowania wpłynęły do zamawiającego następujące pytania :

  1. Kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji z pkt 3 SIWZ tj. 3.1.2 „Odbiór i transport odpadów stałych obejmujących odpady wielkogabarytowe i inne zanieczyszczenia nietypowe np. meble, gałęzie, liście- wywożone na zgłoszenie średnio 2 x w tygodniu – 14 m³,
    W związku z powyższym prosimy o wskazanie gdzie w kosztorysie należy uwzględnić cenę za powyższe usługi ?

  2. Czy w kosztorysie ofertowym - „Zestawienie wywozu odpadów stałych i kalkulacja kosztów“ należy przemnożyć liczbę pojemników przez ilość wywozów w tygodniu np. Poz. 1 – ul. Legionów 20 -2 poj.(1,1) x 2 x w tygodniu x 52 tygodnie ?

Odpowiedzi na pytania:

  1. Cenę za odbiór i transport odpadów stałych obejmujących odpady wielkogabarytowe i inne zanieczyszczenia nietypowe np:meble, gałęzie, liście należy uwzględnić w Załączniku Nr 4 (Kosztorys ofertowy, liczba porządkowa 8, Polska 13).

  2. Informujemy, że koszt usługi za rok w kosztorysie ofertowym stanowi iloczyn: liczby pojemników, ilości wywozów w tygodniu, kosztu usługi jednostkowej i liczbytygodni w roku. Np. poz.1 – ul. Legionów 20:
    2 pojemniki (1,1) x 2 wywozy w tygodniu x koszt usługi jednostkowej x 52 tygodnie.


Zmieniony ( 16.09.2013. )