22.03.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul.ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO na:

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ
W ADMINISTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA z o.o.
W WOŁOMINIE.

Kod CPV 90111300-1 Usługi usuwania nieczystości
Kod CPV 90410000-4 Usługi usuwania ścieków
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pk.wolomin.pl. można również odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 8, w godz. 9 00 – 14 00
Termin realizacji zamówienia – od 01 października 2012r. do 30 września 2013r.
Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
Teresa Stojczyk (22) 776-35-07
Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2012r. godz. 10 00
Wadium przetargowe nie jest wymagane
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.08.2012r. godz. 10 15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr 6.
Kryteria oceny ofert i ich waga
Cena wywozu 1m3 nieczystości płynnych - 100 %
Termin związania z ofertą - 30 dni
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniają wymagania Art. 22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

SIWZ
Zmieniony ( 16.09.2013. )