21.03.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Statystyka

Położenie:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: " WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 22 - 787-75-95


ogłasza przetarg nieograniczony
na:
WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, CAŁODOBOWE USUWANIE I ZABEZPIECZANIE AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W WOŁOMINIE
CPV – 450 00000-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 6, w godz. 9.00 – 15.00

1.termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania
umowy.
2.Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:
- Ewa Wojtyńska 22 -776-30-68
- Bożena Olender 22 -776-30-68
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
4.Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2012 r. godz. 10.00
5.Wadium przetargowe nie jest wymagane
6.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.10.2012 r. godz. 10.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr.6
7.Kryteria oceny ofert i ich waga
a) cena - stawka robocizny brutto - Rbrutto = (R+Kp+Z) - waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
zakupu materiałów (Wkz) - waga 5%
9. Termin związania z ofertą - 30 dni
10. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
11.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz
oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

SIWZ

Zmieniony ( 16.09.2013. )
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Wymianę stolarki okiennej" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 211 000 EURO


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o 05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 34, tel./Fax. 787-75-95
Ogłasza przetarg na: wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi na nowe okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych, w lokalach komunalnych, w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o w Wołominie.
Kod CPV 454210004

Termin realizacji zamówienia:
nie dłużej niż 6 tygodni od daty wprowadzenia na budowę.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr. 6, w godz. od 900 do godz. 1500,

Wadium przetargowe nie jest wymagane
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
mgr inż. Ewa Wojtyńska – tel. 22/776-30-68
Bożena Olender – tel. 0-22 776-30-68
Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pok. nr 1, opisaną według instrukcji podanej w specyfikacji.

Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone „OFERTA” – przetarg nieograniczony
na: wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych, w budynkach znajdujących się w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o”w Wołominie.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
- cena brutto - znaczenie 90%
- termin realizacji zamówienia - znaczenie 5%
- gwarancja - znaczenie 5%
Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2012 r. o godz. 1000, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2012 r. o godz. 1015, w siedzibie Zamawiającego
w Wołominie ul Armii Krajowej 34pokój nr 1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2004r. , Nr 19, poz. 177.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ
Wykaz okien
Zmieniony ( 16.09.2013. )