22.02.2019.
Menu główne
Aktualności
Strona główna
Firma
Oferta
Obiekty
Oferty zamian lokali
Przetargi
Centralny Rejestr Umów
Kontakt
Mapa witryny
Galeria
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Statystyka

Położenie: Aktualności arrow Przetargi arrow Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :"Wymianę stolarki okiennej"
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :"Wymianę stolarki okiennej" PDF Drukuj Email
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o  05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 34, tel./Fax. 787-75-95
Ogłasza przetarg na: wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi na nowe okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych, w lokalach komunalnych, w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  z o.o w Wołominie.
Kod CPV 454210004
               
Termin realizacji zamówienia:
nie dłużej niż 6 tygodni od daty wprowadzenia na budowę.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr. 6, w godz. od 900 do godz. 1500,

Wadium przetargowe nie jest  wymagane.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
mgr inż. Ewa Wojtyńska – tel. 22/776-30-68
Bożena Olender – tel. 0-22 776-30-68
Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pok. nr 1, opisaną według instrukcji podanej w specyfikacji.

Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone „OFERTA” – przetarg nieograniczony
na: wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych, w budynkach znajdujących się w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o”w Wołominie.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:   
    - cena brutto                                         - znaczenie 90%
    - termin realizacji zamówienia                - znaczenie   5%
    - gwarancja                                          - znaczenie   5%
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2013 r. o godz. 1000, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2013 r. o godz. 1015,  w siedzibie Zamawiającego
w Wołominie ul Armii Krajowej 34pokój nr 6.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U.  z 2004r. , Nr 19, poz. 177.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »