Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Usługi kominiarskie"
Dotyczy spr: DT/2/2016
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie”, wybrano ofertę firmy:

Zakład Usług Kominiarskich
Mirosław Antos
Zaciszna 10A/48
05-420 Otwock

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta wpłynęła jako jedyna i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zmieniony ( 25.05.2016. )