Postępowanie o udzielenie zamówienia na :"Wywóz nieczystości płynnych"
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, al. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 787-75-95


zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 EURO i złożenia oferty cenowej na:


WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNEGO SPÓŁKA z o.o. W WOŁOMINIE.


 • Informacja dla Wykonawców jest zamieszczona na stronie internetowej: www.pkwolomin.pl. można ją również odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 7, w godz. 9 00 – 14 00
 • Termin realizacji zamówienia – od 01 października 2016r. do 30 września 2017r.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:
  Teresa Stojczyk (22) 776-35-07
 • Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
 • Termin składania ofert upływa dnia 26.09.2016r. godz. 11 00
 • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.09.2016r. godz. 11 15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr 7.
 • Kryteria oceny ofert i ich waga:
  Cena wywozu 1m3 nieczystości płynnych oraz
  gwarancja należytego wykonania usługi - 100 %
 • Termin związania z ofertą - 30 dni
 • Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania zawarte w Informacji dla Wykonawców.
 • Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Do pobrania:
Informacja dla Wykonawców
Załączniki do Informacji


Zmieniony ( 12.09.2016. )