Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : "Sprzątanie Targowiska nr 1"
Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie składania ofert na :„ Sprzątanie oraz  zimowe utrzymanie Targowiska nr 1 położonego  w  Wołominie przy ul. 1 Maja” wybrano firmę:

Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie Sp. z.o.o.
05-200 Wołomin
ul. Łukasiewicza 4


Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, jako jedyna spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego  zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .