Władze Spółki


Zarząd Spółki :


Adam Jaczewski - Prezes Zarządu


tel. sekretariat: (22) 787 75 95


Rada Nadzorcza:

Piotr Grubek - Przewodniczący RN
Alicja Gawrońska
Jan Łojewski
Tomasz Błędowski


Zgromadzenie Wspólników:


Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne .

  • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego , zaś jeżeli Zarząd tego nie uczyni w przepisanym terminie , prawo zwołania Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej .


  • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy , albo na wniosek Rady Nadzorczej lub
    Wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 - jedną dziesiątą kapitału zakładowego , zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników . Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku , prawo zwołania tego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo Wspólnikom reprezentującym przynajmniej 1/10
    -jedną dziesiątą części kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego .

Zmieniony ( 17.08.2017. )