Ogoszenie o przetargu nieograniczonym na: " Wykonanie usług remontowych w tym konserwacyjnych"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax /0-22/ 787-75-95

ogłasza przetarg nieograniczony
na:


WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY SANITARNEJ WRAZ Z PRACAMI POINSTALACYJNYMI, CAŁODOBOWEGO USUWANIA I ZABEZPIECZANIA AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W WOŁOMINIE
CPV 45.23.24.60-4


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6, w godz. 900 – 1500


1. termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania

umowy.
2. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:

- Bożena Olender (0-22) 776-30-68
- Marianna Hejnar 0-22) 776-30-68
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr 1

4. Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2011 r. godz. 10.00

5. Wadium przetargowe nie jest wymagane

6. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.06.2011 r. godz. 10.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr 1
ww
7. Kryteria oceny ofert i ich waga
a) cena - stawka robocizny brutto - Rbrutto = (R+Kp+Z) - waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
zakupu materiałów (Wkz) - waga 5%
9. Termin związania z ofertą - 30 dni

10. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych

11. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na

podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz

oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Do pobrania


Zmieniony ( 30.07.2012. )