Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 22 - 787-75-95

ogłasza przetarg nieograniczony

na:
WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, CAŁODOBOWE USUWANIE I ZABEZPIECZANIE AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W WOŁOMINIE
CPV – 450 00000-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 6, w godz. 9.00 – 15.00

1. termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania
umowy.
2. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:
- Ewa Wojtyńska 22 -776-30-68
- Bożena Olender 22 -776-30-68
3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
4. Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2011 r. godz. 10.00
5. Wadium przetargowe nie jest wymagane
6. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2011 r. godz. 10.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr.6
7. Kryteria oceny ofert i ich waga
a) cena - stawka robocizny brutto - Rbrutto = (R+Kp+Z) - waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
zakupu materiałów (Wkz) - waga 5%
8. Termin związania z ofertą - 30 dni
9. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz
oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

Do pobrania: SIWZ Zal-1 Zal-1u Zal-2 Zal-3 Zal-4 Zal-5 Zal-6 Zal-7 Zal-8 Zal-9 Zal-10

Zmieniony ( 30.07.2012. )