Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: "wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o  05-200 Wołomin, ul. Armii Krajowej 34, tel./Fax. 787-75-95
Ogłasza przetarg na: wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych wraz z robotami towarzyszącymi na nowe okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych, w lokalach komunalnych, w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
 z o.o w Wołominie.

Kod CPV
454210004
454211201
252341001       
Termin realizacji zamówienia:
nie dłużej niż 6 tygodni od daty wprowadzenia na budowę.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr. 6, w godz. od 900 do godz. 1500,
Wadium przetargowe nie jest  wymagane
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bożena Olender – tel. 22 776-30-68
Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pok. nr 1, opisaną według instrukcji podanej w specyfikacji.
Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone „OFERTA” – przetarg nieograniczony
na: wymianę stolarki okiennej, w lokalach komunalnych, w budynkach znajdujących się
w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o”.
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:   
    - cena brutto                            - znaczenie 90%
    - termin realizacji zamówienia   - znaczenie   5%
    - gwarancja                            - znaczenie   5%
Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2011 r. o godz. 1000, pokój nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2011 r. o godz. 1045,  w siedzibie Zamawiającego
w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pokój nr 1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U.  z 2004r. , Nr 19, poz. 177.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ
Zmieniony ( 30.07.2012. )