Odpowiedzina na pytania w sprawie przetargu nieograniczonego na:"Odbiór i transport odpadów stałych"


Nr sprawy: 1/03/12

Na podstawie Art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że w toku postępowania wpłynęły do zamawiającego następujące pytania :

  1. Kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji z pkt 3 SIWZ tj. 3.1.2 „Odbiór i transport odpadów stałych obejmujących odpady wielkogabarytowe i inne zanieczyszczenia nietypowe np. meble, gałęzie, liście- wywożone na zgłoszenie średnio 2 x w tygodniu – 14 m³,
    W związku z powyższym prosimy o wskazanie gdzie w kosztorysie należy uwzględnić cenę za powyższe usługi ?

  2. Czy w kosztorysie ofertowym - „Zestawienie wywozu odpadów stałych i kalkulacja kosztów“ należy przemnożyć liczbę pojemników przez ilość wywozów w tygodniu np. Poz. 1 – ul. Legionów 20 -2 poj.(1,1) x 2 x w tygodniu x 52 tygodnie ?

Odpowiedzi na pytania:

  1. Cenę za odbiór i transport odpadów stałych obejmujących odpady wielkogabarytowe i inne zanieczyszczenia nietypowe np:meble, gałęzie, liście należy uwzględnić w Załączniku Nr 4 (Kosztorys ofertowy, liczba porządkowa 8, Polska 13).

  2. Informujemy, że koszt usługi za rok w kosztorysie ofertowym stanowi iloczyn: liczby pojemników, ilości wywozów w tygodniu, kosztu usługi jednostkowej i liczbytygodni w roku. Np. poz.1 – ul. Legionów 20:
    2 pojemniki (1,1) x 2 wywozy w tygodniu x koszt usługi jednostkowej x 52 tygodnie.


Zmieniony ( 16.09.2013. )