Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na:"Sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 14 000 EURO


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 05-200 Wołomin, ul Armii Krajowej 34, Tel./Fax. 0-22 - 787-75-95

Ogłasza przetarg na: przeprowadzenie okresowej kontroli 1 raz w roku polegającej na:
1.sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych /dymowych, spalinowych i wentylacyjnych/
oraz
2. okresowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych:
od palenisk opalanych paliwem stałym 4 razy w roku
od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 2 razy w roku
z przewodów wentylacyjnych 1 raz w roku
w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie.
Wspólny słownik zamówień CPV: 74724000-0
Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie w ciągu 1 roku od daty podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 6, w godz. od 900 do godz. 1500
Wadium przetargowe nie jest wymagane
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Bożena Olender – tel. 0-22 - 776-30-68
Zamkniętą kopertę lub opakowanie zawierające ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego w Wołominie ul Armii Krajowej 34 pok. nr 1
Koperta lub opakowanie muszą być oznaczone „OFERTA” – przetarg nieograniczony
na usługi kominiarskie, w budynkach znajdujących się w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o”.

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
- cena netto - znaczenie 100%

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2012 r. o godz. 10.00, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04. 2012. o godz. 10.15, w siedzibie Zamawiającego
w Wołominie, ul Armii Krajowej 34, pokój nr 1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2004 r. , Nr 19, poz. 177.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków umożliwiających Wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia, poprzez żądanie dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ
Zmieniony ( 16.09.2013. )