Ogłoszenie o wynniku przetargu na:"Sprzątanie i zimowe utrzymanie Targowiska NR 1"
OGŁOSZENIE
o wyniku przetargu


W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych tj. Dz. U.z 2004r. nr.19 poz.177 Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie podaje do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „SPRZĄTANIE I ZIMOWE UTRZYMANIE TARGOWISKA NR 1 POŁOŻONEGO W WOŁOMINIE PRZY UL.1 MAJA” w dniu 08.05.2012 r. wybrano ofertę firmy:

Miejski Zakład Oczyszczania
ul. Łukasiewicza 4
05-200 Wołomin
Zmieniony ( 16.09.2013. )