Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: " WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH"
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA z o.o.
05-200 WOŁOMIN, ul. ARMII KRAJOWEJ 34
tel/fax 22 - 787-75-95


ogłasza przetarg nieograniczony
na:
WYKONYWANIE USŁUG REMONTOWYCH W TYM KONSERWACYJNYCH W BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ, CAŁODOBOWE USUWANIE I ZABEZPIECZANIE AWARII ORAZ WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH NIEZBĘDNYCH DO UTRZYMANIA W RUCHU BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
W WOŁOMINIE
CPV – 450 00000-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pokój nr. 6, w godz. 9.00 – 15.00

1.termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w ciągu 1-go roku od dnia podpisania
umowy.
2.Uprawnieni do kontaktów z Oferentami są:
- Ewa Wojtyńska 22 -776-30-68
- Bożena Olender 22 -776-30-68
3.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego, pokój nr.1
4.Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2012 r. godz. 10.00
5.Wadium przetargowe nie jest wymagane
6.Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.10.2012 r. godz. 10.15 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w pok. nr.6
7.Kryteria oceny ofert i ich waga
a) cena - stawka robocizny brutto - Rbrutto = (R+Kp+Z) - waga 95%
b) zmniejszenie wskaźnika narzutu kosztów
zakupu materiałów (Wkz) - waga 5%
9. Termin związania z ofertą - 30 dni
10. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych oraz ofert wariantowych
11.W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
i spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.Podstawą do oceny spełnienia powyższych warunków będzie treść dokumentów oraz
oświadczeń złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

SIWZ

Zmieniony ( 16.09.2013. )